Uslovi kupovine

Shoppy Centar je online internet prodavnica i maloprodaja u vlasništvu firme Business Solution Plus DOO Niš, Prijezdina 16, MB 20714093, PIB 106960688.

Na internet tržištu poslujemo duže od 10 godina. Postanite jedan od preko 20.000 zadovoljnih kupaca.

Kontakt podaci: Prijezdina 16, Niš, tel: 063-277-596, www.shoppy.rs, podrska@shoppy.rs

Shoppy Centar ima svoj prodajno-izložbeni prostor u centru Niša, Prijezdina 16.

 

Shoppy Centar

 

Prodajemo isključivo nove proizvode i za svaki kupljeni proizvod dobijate fiskalni račun.

Nakon svake porudžbine kontaktiraće Vas neko od naših prodavaca kako bi proverio da li ste izabrali pravi proizvod i da još jednom proveri sve podatke vezane za kupovinu, isporuku i plaćanje. U bilo kom trenutku možete pregledati, otkazati ili promeniti porudžbinu koju ste poslali klikom na link e-maila koji ste dobili. Ukoliko Vam je tako lakše, za bilo koju informaciju ili izmenu možete nas kontaktirati telefonom.

 

Naš cilj je da Vam Online kupovinu učinimo jednostavnom i maksimalno sigurnom.

Hvala Vam što kupujete preko našeg web sajta!

 

Detaljni uslovi kupovine navedeni su u sledećem tekstu. Molimo Vas da se upoznate sa njima pre nego što obavite kupovinu.

 

Uputstvo za poručivanje

Mi u Shoppy smo se potrudili da Vam maksimalno olakšamo proces kupovine ponudom različitih mogućnosti za poručivanje proizvoda. Trenutno je moguće poručiti proizvode telefonom, e-mailom ili direktnom kupovinom na sajtu. U cilju Vaše zaštite i sigurnosti da ste poručili ispravan proizvod, ni jedan proizvod Vam neće biti poslat na adresu pre nego što Vas direktno ne kontaktira neko od naših prodavaca.

Poručivanje telefonom je najjednostavniji način - na telefon 063-277-596 možete pozvati naše prodavce ili im poslati poruku i oni će u direktnom razgovoru sa Vama dogovoriti sve detelje kupovine i dati Vam sve neophodne informacije.

Poručivanje e-mailom je moguće slanjem e-maila o proizvodima za koje ste zainteresovani na podrska@shoppy.rs

Poručivanje na sajtu podrazumeva par jednostavnih koraka kroz koje Vas sam web sajt vodi: Pronalaženje i dodavanje u korpu jednog ili više proizvoda koji želite da kupite, Pregled Korpe pre zatvaranja kupovine, Unos kontakt podataka o naručiocu i mestu isporuke, Još jedan pregled svih podataka i potvrda narudžbenice.

Proizvode takodje možete poručiti i preko naše Facebook ili Instagram strane gde imate dostupne chat aplikacije.

Proizvodi, opisi i cene

Shoppy se trudi da proizvode opiše što je tačnije moguće i da iste prikaže originalnim slikama. Shoppy ne garantuje da su svi navedeni podaci o proizvodima 100% tačni i potpuni kao i da su proizvodi 100% identični proizvodima sa slike. Ukoliko smo Vam isporučili proizvod koji odstupa od navedenih opisa ili slike proizvoda, možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti Vaš novac.

Sve cene na sajtu su sa uračunatim PDV-om i bez uračunatih troškova isporuke. Shoppy se obavezuje da Vam proizvod isporuči po ceni po kojoj ste obavili kupovinu, osim u slučaju da je došlo do grubog previda u unosu cene proizvoda (na primer 50 umesto 5.000 dinara), kada zadržavamo pravo da otkažemo narudžbenicu uz slanje e-maila obaveštenja i izvinjenja kupcu.

Shoppy se trudi da sve proizvode sa sajta ima na lageru ili da iste obezbedi u najkraćem mogućem roku. Shoppy zadržava pravo da otkaže narudžbenicu u slučaju da neki od proizvoda nedostaje na lageru i ukoliko isti ne možemo da pribavimo u razumnom roku uz slanje e-maila obaveštenja i izvinjenja kupcu.

Isporuka proizvoda/usluga i trošak isporuke

Business Solution Plus doo Niš ima potpisane ugovore sa kurirskim službama City Express, Aks Express i Daily Express. Isporuka poručenih proizvoda preko kurirske službe moguća je samo na teritoriji Republike Srbije. Rok isporuke proizvioda je maskimalno 30 dana od datuma prijema porudžbine. U praksi najveći broj porudžbina se isporuči u roku od 2 do 5 radnih dana. Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodima, prilikom preuzimanja pošiljke od predstavnika kurirske službe.

Cena isporuke je 390 dinara po paketu bez obzira na vrednost porudžbine.

Načini plaćanja proizvoda/usluga

Mogući načini plaćanja proizvoda su: gotovinom prilikom prijema proizvoda, opštom uplatnicom u banci ili pošti na osnovu instrukcija koje ste dobili u predračunu za poručene proizvode, transferom sredstava preko ebanking aplikacije na naš tekući račun, a na osnovu predračuna koji ste dobili prilikom poručivanja proizvoda. Business Solution Plus doo Niš ima otvorene tekuće račune: broj 160-449798-49 kod banke Intesa i broj 105-22409-23 kod Aik banke.

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

Shoppy se zaista trudi da u svojoj ponudi ima kvalitetne proizvode renomiranih proizvođača. Na žalost i na najkvalitetnijim proizvodima u izuzetnim slučajevima dolazi do kvarova i nedostataka. U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili uslugu koju ste kupili preko Shoppy budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju u skladu sa Zakonskim propisima.

Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača: Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 51. i člana 80. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 53. ovog zakona u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije. Trgovac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju. Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, prodavac postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. ovog člana i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca iz stava 9. ovog člana. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da postupi na način predviđen stavom 7. i stavom 9. ovog člana.

Reklamaciju možete podneti preko web stranice, emailom, lično ili poštom.

Proizvod na koji ulažete reklamaciju dostavljate na adresu Business Solution Plus DOO, Prijezdina 16, 18.000 Niš.

Web Stranica za unos Reklamacija

Email adresa za dostavu obrasca za reklamaciju je podrska@shoppy.rs

Adresa za lično podnošenje reklamacija ili za slanje reklamacija poštom je Business Solution Plus DOO, Prijezdina 16, 18.000 Niš.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti klikom ovde.

Po prijemu reklamacije, proizvoda i dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.) dobićete povratni odgovor da je reklamacija primljena kao i broj pod kojim je zavedena.

Odgovor na reklamaciju ćete dobiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem.

Zahtevi za reklamacije koji nisu podneti na Zakonom definisan način neće biti razmatrani.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora i računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (tj. da odustane od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim eventualnih troškova vraćanja robe pri čemu je potrošač slobodan u izboru načina na koji će dostaviti robu nazad prodavcu (lično, preko treće osobe, brzom poštom...).

Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača: Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 33. i 34. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: izjava o odustanku). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom rokova iz člana 28. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču. Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar). Jednostrani raskid Ugovora o kupovini na daljinu možete ostvariti elektronski, lično ili poštom. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak popunjavanjem, potpisivanjem i dostavljanjem Obrasca za odustanak od Ugovora o kupovini na daljinu kao i vraćanjem nekorišćenog proizvoda nazad prodavcu u stanju shodno Zakonu.

Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana zaključenja ugovora između potrošača i trgovca. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Ako trgovac ne preda potrošaču obaveštenje iz člana 26. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 29. stav 1. ovog zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora. Ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje iz člana 26. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 29. stav 1. ovog zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada potrošač dobije obrazac za odustanak. Rok iz st. 1-7. ovog člana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Obrazac za odustanak od Ugovora o kupovini na daljinu možete poslati na email podrska@shoppy.rs, možete podneti lično ili poslati poštom, na adresu Business Solution Plus DOO, Prijezdina 16, 18.000 Niš.

Obrazac za odustanak od Ugovora o kupovini na daljinu možete preuzeti klikom ovde.

Adresa za dostavu proizvoda za koje je podnet Obrazac za odustanak od Ugovora o kupovini na daljinu je Business Solution Plus DOO, Prijezdina 16, 18.000 Niš.

Dužnosti obaveštavanja za ugovore na daljinu i ugovore koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača: Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, pored podataka iz člana 12. ovog zakona, na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o: 1) adresi na kojoj posluje, ako ne posluje na adresi na kojoj mu je sedište ili prebivalište i adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa, na koju potrošač može da izjavi reklamaciju; 2) prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period u slučaju ugovora sa neodređenim trajanjem ili ugovora koji sadrži pretplatu; kada se ovakvim ugovorima predviđa plaćanje fiksne sume, prodajna cena obuhvata ukupne mesečne troškove; kada se ukupni troškovi ne mogu pouzdano unapred obračunati, saopštava se način na koji će se prodajna cena obračunavati; 3) trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora, kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife; 4) uslovima, roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. ovog zakona; 5) obavezi da plati trgovcu razumne troškove u skladu sa članom 34. stav 3. ovog zakona, ako potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo izjavu u skladu sa članom 27. stav 2. ovog zakona, odnosno obrazac u skladu sa članom 27. ovog zakona; 6) podatku da potrošač ne može da koristi pravo na odustanak ili o okolnostima pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora, ako potrošač nema pravo da odustane od ugovora u skladu sa članom 36. ovog zakona; 7) postojanju njegovog ugovornog odnosa sa poštanskim operatorom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca. U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja i vrste robe, trgovac je dužan da potrošača obavesti i o: 1) dužnosti potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe; 2) postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se može steći uvid u sadržaj kodeksa, gde je primenjivo; 3) minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa ugovorom; 4) postojanju i uslovima za polaganje depozita ili drugih finansijskih garancija koje potrošač na zahtev trgovca treba da plati ili dostavi; 5) mogućnosti vansudskog rešavanja sporova. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na ugovore o snabdevanju vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni za prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili na ugovore o snabdevanju toplotnom energijom ili o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa. U slučaju javne aukcije podaci o trgovcu iz člana 12. stav 1. tačka 2) ovog zakona i stava 1. tačka 1) ovog člana mogu biti zamenjeni istovrsnim podacima o aukcionaru. Podaci iz stava 1. tač. 4) i 5) i stava 2. tačka 1) ovog člana mogu biti dostavljeni putem obrasca iz člana 27. ovog zakona. Ukoliko trgovac ne ispuni obavezu obaveštavanja o dodatnim troškovima iz člana 12. stav 1. tačka 3) ovog zakona i stava 2. tačka 1) ovog člana, potrošač nije dužan da snosi te troškove. Trgovac je dužan da podatke iz st. 1. i 2. ovog člana pruži potrošaču na srpskom jeziku. Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana predstavljaju sastavni deo ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija. Teret dokazivanja izvršenja obaveza u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana i čl. 29. i 30. ovog zakona je na trgovcu.

Pravo na vansudsko rešavanje sporova

Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača: Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom. Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno od stava 4. ovog člana, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca. Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Listu tela za vansudsko rešavanje sporova možete pronaći na web sajtu nadležnog ministarstva (https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php).

Politika privatnosti

Business Solution Plus DOO Niš kao vlasnik web sajta Shoppy (www.shoppy.rs) posebnu pažnju posvećuje zaštiti privatnosti Vaših podataka. Podaci koje ostavljate na našem sajtu (ime i prezime, adresa, kontakt telefon i email) čine minimum podataka koji nam je potreban kako bismo mogli da Vam pružimo uslugu i isporučimo robu koju ste poručili. Podaci su dostupni isključivo zaposlenima u kompaniji, koriste se isključivo u cilju prodaje i isporuke proizvoda i isti nikada neće biti ustupljeni trećim licima.

Shoppy koristi kolačiće (cookies) kako bi Vam olakšao korišćenje online prodavnice i istu prilagodio Vašim potrebama. Ukoliko ne želite da ih koristite u svakom trenutku ih može obrisati ili u pretraživaču postaviti zabranu čuvanja istih.

Rukovalac podacima web sajta Shoppy (www.shoppy.rs) je vlasnik sajta - Business Solution Plus DOO Niš. Za sva pitanja ili zahteve u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete nam se obratiti na: email podrska@shoppy.rs ili poštom na adresu Business Solution Plus DOO Niš, Prijezdina 16, 18000 Niš.

Kontakt podaci i komunikacija

Shoppy je internet prodavnica u vlasništvu firme Business Solution Plus DOO Niš, Prijezdina 16, MB 20714093, PIB 106960688. Komunikaciju sa nama se možete obavljati elektronskim putem preko web sajta www.shoppy.rs, e-mailom podrska@shoppy.rs, kao i pozivom na brojeve telefona 063-277-596 . U cilju Vaše i naše zaštite prioritet u komunikaciji imaju elektrosnke komunikacije – web sajt i email. Web sajt je dostupan 24 časa, a radno vreme podrške je radnim danima od 09:00 do 16:00.

Autorska prava

Sav sadržaj na ovom sajtu: tekstovi, fotografije, video materijal, dizajn sajta, elementi web dizajna i kod sajta je vlasništvo Business Solution Plus DOO Niš, i kao takav podleže zaštiti autorskih prava. Molimo Vas da ovo poštujete i navedeni sadežaj ne umnožavate, kopirate, ili koristite u reklamne ili bilo koje druge svrhe jer ćemo u suprotnom zadržati pravo da pred nadležnim organima zatražimo zaštitu Autorskih prava.

Šta kupci misle o nama

Ocena
100%

Stigao motor, hvala!

Profile image
Jov** Mik***
Ocena
100%

Sve pohvale auto je prelep

Profile image
Iv*** Mir********
Ocena
-20%

Stigao motor, hvala, vrlo ste ljubazni.

Profile image
Sla**** Mar****
Ocena
100%

Tepih školica je super, baš smo zadovoljni.

Profile image
Iv*** Mil*********
Ocena
100%

Stiga su kolica i sedište. super su. Kupovaćemo i dalje kod vas.

Profile image
Zor*** Milo*******
Ocena
100%

Brza isporuka, ljubazne prodavačice. Preporuka

Profile image
At*** He*****
Ocena
100%

Sve preporuke za aku motore i saradnju! Kao sa slike, kvalitet odličan! Dečak oduševljen

Profile image
Dra*****
Ocena
80%

Stigao autić... Hvala

Profile image
Dra**** Med**
Ocena
-20%

Njihalica je prelepa, stigla je za 2 dana. Hvala puno, najbolji ste!

Profile image
Ti** Miš*****
Ocena
-20%

Moj motoric je stigao. Hvala mnogo ekstra je

Profile image
Ja*** De***
Ocena
100%

Stigao motorić, prelep je! Hvala na preporuci

Profile image
Mat*** Ale*******
Ocena
100%

Ljuljaška je prelepa, bebica uživa. Hvala puno na savetu, prezadovoljni smo.

Profile image
Mil*** Milos*****
Ocena
100%

Stigao je auto, extra je. Hvala Vam puno

Profile image
Ed*** Dzudz*****
Ocena
100%

Stigla nam je ljuljaska , super je , sve pohvale

Profile image
Ta**** Sla******
Ocena
100%

Stigao je auto, sve je u redu, hvala vam.

Profile image
An**** Hus***
Ocena
100%

Stigao je paket autic je prelep da mogu ja bi se vozila u njemu :-) A bebac kad malo poraste i kad bude mogao da sedi slikacu ga pa cu vam poslati

Profile image
Boj*** Ci****
Ocena
100%

Motor je stigao, prezadovoljni smo. Divni ste, hvala puno, pozdrav.

Profile image
An* Or****
Ocena
100%

Stigla je torba, baš sam zadovoljna.

Profile image
Mi**** Jan*****
Ocena
100%

Kupila sam Kikkaboo njihalicu, super kvalitet, stvarno imate super cene.

Profile image
Drag*** Pavl****
Ocena
100%

Kupio sam veliki Quad u radnji u Nišu, extra je, super usluga.

Profile image
Mil** Din**
Ocena
100%

Samo da javim da je torba stigla. Prelepa je i baš sam zadovoljna. Sve najbolje!

Profile image
Sun**** Ber****

Shoppy je prodavnica u vlasništvu firme Business Solution Plus DOO Niš, Prijezdina 16, MB 20714093, PIB 106960688, tel: 063-277-596, www.shoppy.rs, podrska@shoppy.rs

Na internet tržištu poslujemo duže od 10 godina. Postanite jedan od preko 20.000 zadovoljnih kupaca! Naš cilj je da Vam Online kupovinu učinimo jednostavnom i maksimalno sigurnom.

Hvala Vam što kupujete preko našeg web sajta!

Copyright © Shoppy. All rights reserved.